Skip to main content

Faillissement
De Rechtbank Limburg, locatie Roermond heeft Componenta BV (“Componenta”) op 2 september 2016 op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard.

De rechtbank heeft de heer P.M.C. (Peter) Brouns van Boels Zanders Advocaten tot curator benoemd.

1. Wat is een ‘faillissement?
Een ‘faillissement’ is een juridische procedure die door de rechtbank kan worden uitgesproken indien een onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De rechtbank kan het faillissement uitspreken op verzoek van twee of meer schuldeisers of op verzoek van de schuldenaar zelf. Componenta heeft haar eigen faillissement verzocht. De rechtbank stelt een curator aan die onder meer als taak heeft om het gehele vermogen van de failliete onderneming te gelde te maken (lees: te verkopen) en de opbrengst daarvan te verdelen onder de schuldeisers. Ook zal de curator de oorzaken van het faillissement onderzoeken en het handelen van het bestuur in de periode voor faillissement. Gedurende het faillissement wordt de onderneming aangestuurd door de curator en niet langer door het bestuur.

2. Word ik ontslagen gedurende het faillissement?
De curator kan uw arbeidsovereenkomst opzeggen. De curator dient daarvoor machtiging te vragen aan de rechter-commissaris. In beginsel zal relatief kort na faillissement worden overgegaan tot het geven van ontslag tenzij het noodzakelijk is dat het dienstverband langer duurt. De opzegtermijn in faillissement is maximaal 6 weken.

3. Wordt mijn salaris wel betaald?
Uw salaris wordt betaald met inachtneming van het volgende. Het UWV kent een loongarantieregeling die is bedoeld om de gevolgen van het faillissement voor werknemers te beperken. Componenta blijft uw werkgever gedurende de opzegtermijn. Het UWV neemt bepaalde betalingen over van uw werkgever, te weten:

  • Het loon over maximaal 13 weken voorafgaand aan de datum van opzegging van uw arbeidsovereenkomst door de curator;
  • Het loon over de opzegtermijn (incl. onkostenvergoedingen en pensioenpremies);
  • De niet betaalde pensioenpremies over maximaal één jaar;
  • Vakantiedagen over maximaal één jaarsaldo (dat wil zeggen: maximaal het jaarlijkse aantal vakantiedagen op grond van uw arbeidsovereenkomst);
  • Het vakantiegeld over maximaal één jaar terug;
  • De gewerkte overuren gedurende de 13 weken voorafgaand aan de datum van opzegging van uw arbeidsovereenkomst door de curator.

Een kanttekening bij het bovenstaande is dat het UWV per maand maximaal anderhalf keer het maximum SV-loon overneemt. Het maximum SV-maandloon bedraagt EUR 4.397,20 bruto in 2016 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Een eventuele restant loonvordering voor het gedeelte van uw loon dat niet wordt overgenomen door het UWV kunt u indienen bij de curator (zie punt 5 hieronder). In beginsel is dit slechts aan de orde indien u maandelijks meer verdient dan EUR 6.595,80 bruto, zijnde anderhalf keer het maximum SV-maandloon (in 2016).

Op de eindafrekening van het UWV staat tevens aangegeven welke loonverplichtingen niet onder de loongarantieregeling vallen. De eindafrekening van het UWV wordt door de curator in beginsel erkend als bewijsstuk ter onderbouwing van uw restvordering.

4. Wanneer ontvangt u de betaling?
Op korte termijn zullen naar verwachten intakegesprekken met het UWV plaatsvinden. U ontvangt daarover nog bericht. Tijdens of na het intakegesprek met het UWV vult u een formulier in. Na het invullen van het formulier duurt het ongeveer vier weken voordat de betaling plaatsvindt, maar dat kan door drukte of andere redenen ook langer duren. De curator heeft geen invloed hierop. Meld dit eventueel ook even bij uw hypotheekverstrekker/verhuurder indien de vertraging bij het betalen van het loon tot problemen leidt. Voor vragen hieromtrent dient u contact op te nemen met het UWV.

Van belang is dat u beschikt over een geldig legitimatiebewijs omdat een kopie daarvan bij het formulier voor het UWV gevoegd moet worden. Indien u niet beschikt over een geldig identiteitsbewijs, is het verstandig dit aan te vragen bij uw gemeente.

5. Verandert er iets aan mijn vakantie(dagen)?
Nee, indien u reeds vrij hebt gevraagd en gekregen kunt u in principe gewoon op vakantie gaan, tenzij dit tot naar oordeel van de curator onoverkomelijke problemen leidt binnen Componenta. Alsdan zal de curator vanzelfsprekend met u in overleg treden. Het verdient wel aanbeveling dat u ervoor zorgt dat u gedurende uw vakantie per e-mail en telefoon bereikbaar bent. Zorg er daarom voor dat afdeling P&O beschikt over uw actuele e-mailadres en telefoonnummer.

6. Wat gebeurt er met uw lease auto of andere zaken van Componenta als u die onder u heeft?
De lease auto en andere zaken dient u op eerste verzoek in te leveren bij uw werkgever/de curator. U ontvangt hierover bericht. De tankkaart wordt meestal automatisch geblokkeerd (dus houd daar rekening mee bij het tanken).

7. Wat gebeurt er met de mobiele telefoon van de zaak?
Het abonnement wordt meestal vrij snel door de provider afgesloten. De mobiele telefoon van de zaak dient u in te leveren bij de curator. U wordt aangeraden zo snel mogelijk een back-up te maken van bijvoorbeeld privéfoto’s die u met de telefoon van de zaak hebt gemaakt.

8. U woont in het buitenland, wat dan?
Indien u in Nederland heeft gewerkt is de loongarantieregeling op u van toepassing. Voor uw WW-uitkering na einde dienstverband bent u echter aangewezen op het land waar u woont.