Skip to main content

Eerder besteedden wij al aandacht aan het belang voor organisaties om geheime bedrijfsinformatie en know how veilig te stellen. Inmiddels heeft zich op dit gebied een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Ter implementatie van de Europese richtlijn is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Met deze nieuwe wet worden uw bedrijfsgeheimen wettelijk beschermd.

Vóór de inwerkingtreding van deze wet, bestond binnen het Nederlandse recht géén specifieke wetgeving ter bescherming van geheime bedrijfsinformatie. Indien sprake was van een onrechtmatige inbreuk, kon weliswaar tot handhaving worden overgegaan, doch de werkgever moest zijn vordering baseren op algemeen wettelijke bepalingen, tenzij er een geheimhoudingbeding met boetebepaling in de arbeidsovereenkomst was opgenomen. De nieuwe wet versterkt aldus de positie van de werkgever, nu handhavingsmaatregelen op een specifieke wettelijke grond kunnen worden gebaseerd.

Zoals de naam van de wet al doet vermoeden, bestaat de bescherming niet voor alle bedrijfsinformatie en know how binnen de organisatie. De bescherming op grond van de wet bestaat alleen indien sprake is van een inbreuk op een bedrijfsgeheim. Van een bedrijfsgeheim is sprake, indien aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan. Allereerst moet het geheime informatie betreffen die niet algemeen bekend is en die ook niet gemakkelijk toegankelijk is voor anderen. Daarnaast moet de informatie ook een bepaalde handelswaarde bezitten. Tot slot wordt als voorwaarde gesteld dat informatie alleen door de wet wordt beschermd, indien de organisatie redelijke maatregelen heeft getroffen om de bedrijfsinformatie te beschermen. Daarbij kan zowel worden gedacht aan het overeenkomen van een contractuele geheimhoudingsverplichting met de werknemers, als aan digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie (digitale versleuteling van informatie).

De wet biedt alleen bescherming tegen onrechtmatige inbreuken op de bedrijfsgeheimen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien een inbreukmaker zich – zonder toestemming – toegang heeft verschaft tot bedrijfsgeheimen, dan wel indien een bedrijfsgeheim door de inbreukmaker zonder toestemming is gebruikt of openbaar is gemaakt. De wet biedt vervolgens verschillende handhavingsmiddelen om tegen een dergelijk onrechtmatig handelen op te kunnen treden. Zo kan de voorzieningenrechter worden verzocht om staking van het onrechtmatig handelen, dan wel teruggave of vernietiging van de onrechtmatig verkregen documenten te bevelen. Tevens kan bij de rechter om verlof tot beslaglegging worden verzocht en kan – onder bepaalde voorwaarden – een schadevergoeding van de inbreukmaker worden gevorderd.

Een veelgehoord bezwaar van werkgevers om niet op te treden tegen een geconstateerde inbreuk, is dat zij bang zijn voor het verder uitlekken van de geheime informatie. De angst bestaat dat de informatie die zij juist wensen te beschermen, in de procedure ongewenst verder naar buiten treedt. Ook deze angst wordt door de nieuwe wet grotendeels ondervangen. Partijen kunnen namelijk de rechter in een procedure verzoeken de bedrijfsgeheimen als vertrouwelijk aan te merken.

Conclusie
De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen biedt u als werkgever dus (nieuwe) mogelijkheden om tegen onrechtmatige inbreuken op uw geheime bedrijfsinformatie en know how op te treden. Voor de toegang tot deze bescherming is echter wel van belang dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Het treffen van geheimhoudingsovereenkomsten en het overeenkomen van een geheimhoudingsbeding met uw werknemers, is daarvoor van wezenlijk belang. Wij raden u aan om na te (laten) gaan of de in uw organisatie gehanteerde bedingen en maatregelen voldoen aan de wettelijke vereisten. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij een inhoudelijke beoordeling daarvan.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie ontvangen over de bescherming van uw bedrijfsgeheimen dan wel over het eventueel optreden tegen een onrechtmatige inbreuk daarop? Neem dan contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht. Wij staan u graag te woord.