Skip to main content

Op basis van het huidige artikel 3.1 lid 2 Wro moet binnen tien jaar na vaststelling van een bestemmingsplan een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Dit wordt ook wel de actualiseringsplicht genoemd. De actualiseringsplicht waarborgt de actualiteit van bestemmingsplannen. Een zelfde regeling is voor beheersverordeningen opgenomen in artikel 3.38 lid 2 Wro.

Voor bestemmingsplannen geldt overigens dat de termijn van tien jaar op basis van artikel 3.1 lid 3 Wro met een periode van (nog eens) tien jaar kan worden verlengd. Dit is mogelijk als dat de gemeenteraad van oordeel is dat de in het geldende bestemmingsplan opgenomen bestemmingen en de planregels in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening.

Met het op 26 januari 2017 ingediende wetsvoorstel wordt beoogd om deze actualiseringsplicht te laten vervallen voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn (tot 1 juli 2009 was het nog niet verplicht een digitaal vormgegeven plan vast te stellen). Het gaat dan specifiek om plannen die beschikbaar zijn gesteld op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorgesteld wordt de actualiseringsplicht uit de Wro te laten vervallen, vooruitlopend op de in te voeren Omgevingswet. In de Omgevingswet zal deze actualiseringsplicht niet terugkeren. Het wetsvoorstel vormt daarom een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, zoals dat naar verwachting in 2019 in werking treedt.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nina Rijsterborgh of een van de andere advocaten van team Bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.

Maart 2017