Skip to main content

Op 19 juni 2015 is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie ingediend. Met dit wetsvoorstel wilden de initiatiefnemers bereiken dat de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt. Ze stelden daartoe met name voor: een verandering van de grondslag, vereenvoudiging van de berekeningsmethode en verkorting van de duur van partneralimentatie.

Naar aanleiding van onder andere een kritisch advies van de Raad van State is op 14 maart 2017 door de initiatiefnemers een nota van wijziging ingediend, waardoor het wetsvoorstel ingrijpend is gewijzigd. Zo is besloten dat de grondslag van partneralimentatie van voortdurende solidariteit/lotsverbondenheid wordt gehandhaafd en dat deze niet wordt gewijzigd in “een verlies aan verdiencapaciteit”.

Toch houdt het wetsvoorstel nog steeds belangrijke wijzigingen in ten opzichte van de huidige situatie. In het wetsvoorstel is bijvoorbeeld nog steeds opgenomen dat de duur van partneralimentatie wordt verkort. Bij een kinderloos huwelijk is de maximale duur van partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Indien er kinderen gedurende het huwelijk zijn geboren, bestaat in ieder geval een (partner)alimentatieverplichting totdat de kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Ten tweede wordt in de wet opgenomen dat, indien de alimentatieverplichting zou zijn geëindigd doordat de alimentatiegerechtigde is gaan samenwonen als waren zij gehuwd, deze alimentatieverplichting kan herleven indien de samenwoning na 6 maanden wordt beëindigd. De achterliggende gedachte hierbij is dat de drempel om te gaan samenwonen daarmee zou worden verlaagd. In het gewijzigde wetsvoorstel is tevens de in de jurisprudentie veelvuldig gehanteerde “Hof-formule” opgenomen, zijnde een wijze van berekening van de behoefte van een alimentatiegerechtigde. Voor de berekening van partneralimentatie is daarnaast in het wetsvoorstel opgenomen dat de draagkracht forfaitair kan worden vastgesteld op basis van tabellen.

Het kan nog enige tijd duren voordat bekend is of het stelsel van partneralimentatie daadwerkelijk gewijzigd zal worden. Het wetsvoorstel wordt thans nog behandeld in de Tweede Kamer. Een ander wetsvoorstel is het wetsvoorstel inzake de beperking van de gemeenschap van goederen, dat reeds verkeert in een vergevorderd stadium. Op 21 maart aanstaande zal de Eerste Kamer daarover debatteren. Zodra dit wetsvoorstel wordt aangenomen, leest u daarover hier meer!