Skip to main content

Afgelopen week, op 23 juni 2020, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel implementatiewet uiteindelijk belanghebbende aangenomen. De wetswijziging voert het UBO-register in. De Europese richtlijn die verplicht tot invoering van het UBO-register had al voor 1 januari 2020 geïmplementeerd moeten zijn in de Nederlandse wetgeving. Dat heeft Nederland duidelijk niet gehaald. Wanneer de wetswijziging in werking zal treden is op dit moment nog niet duidelijk omdat het Koninklijke Besluit nog niet is genomen/gepubliceerd, maar aangezien de termijn om de richtlijn te implementeren in de Nederlandse wetgeving al verstreken is, is de verwachting dat de inwerkingtreding niet lang op zich laten wachten. Uiteraard houden we u over het moment van inwerkingtreding nauwgezet op de hoogte.

Zoals hiervoor al vermeld, heeft de wetswijziging tot gevolg dat er een UBO-register wordt ingevoerd. Bij de kamer van Koophandel dienen een aantal gegevens over de UBO (ultimate beneficial owner) van bepaalde juridische entiteiten te worden opgegeven. Beoogd is dat bepaalde gegevens openbaar worden en andere door bepaalde overheidsdiensten opgevraagd kunnen worden. Bij onder meer advocaten ligt een plicht om de kamer van koophandel te infomeren als deze gegevens naar hun mening onjuist zijn. De gegevens kunnen door overheidsdiensten worden opgevraagd, maar deels zijn de gegevens ook openbaar.

Wie worden aangemerkt als UBO?

N.V./B.V.:
De natuurlijke personen die middels (i) het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap of (ii)  andere middelen, zoals feitelijke zeggenschap, de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap.

Met eigendomsbelang wordt bedoeld het recht op winst/uitkering, reserves of liquidatieoverschot. Let dus op, ook preferente aandeelhouders kunnen om deze reden gelden als UBO indien hun eigendomsbelang meer dan 25% is.

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen:
De natuurlijke personen die middels (i) het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de rechtspersoon, (ii) het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming over statutenwijziging, of (iii) het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon, uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon.

Het is goed te realiseren dat ingeval van certificering de certificaathouders onder omstandigheden aangemerkt kunnen worden als UBO van de stichting die de aandelen in een vennootschap houdt.

Personenvennootschap, EESV en rederij:
De natuurlijke personen die middels (i) het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de entiteit; (ii) het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming over wijziging van de (oprichtings)overeenkomst; of (iii) het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de entiteit, de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de entiteit.

Kerkgenootschappen:
De natuurlijke perso(o)n(en) die in het statuut is/zijn benoemd als rechtsopvolger bij ontbinding van het kerkgenootschap.

Indien er op basis van de bovenstaande opsomming geen echte UBO valt te achterhalen, moet er een pseudo UBO worden ingeschreven bij de KvK. Voor de hiervoor genoemde rechtspersonen is dat de Statutair bestuurder. Voor personenvennootschappen zijn dat de maten of vennoten (behoudens de commandieten vennoten bij een CV).

Welke informatie wordt over een UBO moet worden geregistreerd door de juridische entiteit en wordt bovendien opgenomen in het handelsregister?

  1. het burgerservicenummer
  2. een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij ingezetene is;
  3. de naam
  4. de geboortedatum, geboorteplaats en geboorte land
  5. het woonadres inclusief de woonstaat en de nationaliteit
  6. de aard van het door de UBO economische belang en de omvang van dit belang binnen een bandbreedte van (>25% – <50%), >50% – <75%) en >75%

De naam, geboortemaand en jaar, woonstaat, nationaliteit en aard van het door de UBO gehouden economische belang en de omvang daarvan is informatie die kan worden opgevraagd bij de KvK door eenieder. De KvK registreert wel wie deze informatie opvraagt en de UBO kan op zijn beurt weer opvragen wie van hem informatie heeft opgevraagd.

Voor entiteiten die reeds bestaan op het moment van inwerkingtreding geldt dat binnen 18 maanden na inwerkingtreding de gegevens dienen te zijn geregistreerd. Voor  entiteiten die na de inwerkingtreding worden opgericht of reeds bestaande entiteiten die na inwerkingtreding hun zetel verplaatsen naar Nederland geldt dat direct voldaan moet worden aan de registratieplicht. Indien niet wordt voldaan aan de verplichting tot inschrijving, kan een boete volgen en kan bovendien strafrechtelijk worden opgetreden. Dat laatste ligt overigens eerder voor de hand indien er ook bijkomende strafbare feiten zijn gepleegd zoals fraude, valsheid in geschrifte.

Meer informatie

Wilt u weten of controleren of u als UBO kwalificeert, heeft u hulp nodig bij de interne en externe registratie of andere vragen? Team Corporate Advisory van Boels Zanders Advocaten staat u graag ten dienste.

Juni 2020