Skip to main content

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is als Europese wetgeving rechtstreeks van toepassing in Nederland. De AVG laat echter ruimte voor lidstaten om bepalingen uit de AVG in hun eigen lidstaat nader te specificeren of om uitzonderingen te maken. In de periode na inwerkingtreding van de AVG is in Nederland onderzocht of opvulling van die ruimte werd gewenst en op welke manier dat het beste kon worden gedaan. Dit heeft geleid tot het wetsvoorstel dat op dit moment ter consultatie is voorgelegd. Het doel van deze wet is het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht.

Eerder schreef Janne Verheijden al een blog over het naleven van privacywetgeving door de curator in een faillissementssituatie. Zij behandelde in haar blog de  informatie die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelde ter verduidelijking van de regels die gelden voor curatoren met betrekking tot gegevensbescherming. Het wetsvoorstel ‘Verzamelwet gegevensbescherming’ bevat een wijziging van de Faillissementswet. Deze wijziging verduidelijkt dat de curator bij de uitoefening van zijn wettelijke taken persoonsgegevens rechtmatig kan verwerken. Aan deze verduidelijking bestaat in de praktijk behoefte, mede omdat de wijze waarop de curator in de loop van de jaren zijn taak uitoefent meeromvattend is geworden. Het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 68a Faillissementswet maakt (meer) concreet welke gegevens de curator bij bepaalde handelingen mag verwerken en zal zodoende mogelijke onduidelijkheden wegnemen. De hoofdlijnen van het voorgestelde nieuwe artikel 68a Faillissementswet worden hieronder nader toegelicht.

Noodzakelijk voor beheer en vereffening van de boedel

De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Deze taak is in de Faillissementswet vastgelegd. In de praktijk betekent dit dat de curator de activa beheert en verkoopt waarna de opbrengst onder de gezamenlijke schuldeisers wordt verdeeld. De curator zal bij het uitvoeren van zijn taak vaak persoonsgegevens tegenkomen die hij moet verwerken. In het eerste gedeelte van het voorgestelde nieuwe wetsartikel is dan ook vastgelegd dat het de curator is toegestaan om persoonsgegevens te verwerken, indien dat noodzakelijk is voor het beheer en vereffening van de boedel. Het hangt af van omstandigheden wanneer een verwerking ‘noodzakelijk’ is en daarom wordt in het tweede gedeelte van het artikel omschreven wanneer daarvan in ieder geval sprake is.

In ieder geval nodig voor enkele taken

In het tweede gedeelte van het voorgestelde nieuwe wetsartikel worden 12 taken van de curator beschreven waarbij verwerking van persoonsgegevens in ieder geval noodzakelijk is. Dat zijn onder andere het uitvoeren van een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, het uitvoeren van een onderzoek of de bestuurder zorgvuldig heeft gehandeld, het opstellen van een faillissementsverslag, het bewaren (of gebruiken) van bijvoorbeeld papieren administratie of computers met klantenbestanden en het voortzetten van een bedrijf gedurende het faillissement of het bedrijf verkopen. Dit is een opsomming van taken van de curator waarbij hij in ieder geval persoonsgegevens mag verwerken. Dat betekent dat er naast deze genoemde taken ook ándere taken kunnen zijn waarbij de curator gegevens mag verwerken.

Bepaalde categorieën persoonsgegevens

De curator heeft in de praktijk ook regelmatig te maken met bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over ras, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging) of gegevens van strafrechtelijke aard en ‘identificatienummers’ zoals Burgerservicenummers. Omdat het bij deze drie categorieën gaat om gevoelige gegevens, moeten diegenen die het verwerken, daarmee voorzichtig omgaan. Ook de curator. Daarom worden in het derde gedeelte van het voorgestelde wetsartikel 68a Faillissementswet enkele taken van de curator omschreven waarbij hij ook deze gevoelige gegevens mag verwerken.

Zo mag de curator voor een onderzoek naar oorzaken van het faillissement of het zorgvuldig handelen van de bestuurder en het bewaren van papieren administratie wél bijzondere gegevens en identificatienummers verwerken als het noodzakelijk is. Maar, de curator mag niet zonder meer zulke gegevens verwerken voor bijvoorbeeld het opstellen van het faillissementsverslag. De curator dient altijd een afweging te maken of de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.

Het verwerken van strafrechtelijke gegevens mag de curator bijvoorbeeld in het kader van het oorzakenonderzoek en het voortzetten of verkopen van het bedrijf.

Faillissement van hulpverleners

Het wetsvoorstel bevat, naast de toevoeging van het voorgenomen artikel in de Faillissementswet, ook nog een voorgenomen aanpassing van de Uitvoeringswet AVG. Deze aanpassing kan ook invloed hebben op de uitoefening van de taak van de curator. Indien sprake is van een faillissement van een hulpverlener zoals een ouderenverzorgingstehuis of ziekenhuis, moeten de medische dossiers nog wel bewaard en beheerd worden. De curator is vanaf het faillissement verwerkingsverantwoordelijke. Medische gegevens vallen onder de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’. De voorgestelde aanpassing maakt het mogelijk om medische dossiers onder voorwaarden over te dragen aan een andere hulpverlener. Deze voorgestelde wijziging is in het belang van de curator van zorgfaillissementen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aniek van Rooij of één van de andere advocaten van team Insolventie & Herstructurering.

Juli 2020