Skip to main content

Op 21 augustus 2017 is het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) gepubliceerd (hierna: het Wetsvoorstel). Met deze wetswijziging zal de bevoegdheid van de burgemeester om tot sluiting van woningen en lokalen over te gaan op basis van artikel 13b Opiumwet, worden verruimd.

Op grond van artikel 13b Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, wanneer in woningen of lokalen drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Deze last onder bestuursdwang kan inhouden dat de woning of het lokaal wordt gesloten voor een bepaalde duur. De bevoegdheid geldt op dit moment niet als in een pand geen drugs worden aangetroffen (noch verkocht, afgeleverd of verstrekt), terwijl er wél voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen.

Het Wetsvoorstel beoogt hierin verandering te brengen. Het nieuwe artikel 13b lid 1 Opiumwet zal gaan luiden:

  • De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf:
  • een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;
  • een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is.

Door wijziging van artikel 13b Opiumwet wordt geregeld dat de sluitingsbevoegdheid óók geldt in geval van strafbare voorbereidingshandelingen die genoemd worden in artikel 10a en 11a Opiumwet. Die bepalingen vereisen dat degene die het voorwerp of de stof in de woning of het lokaal of op het erf voorhanden heeft, weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat het voorwerp of de stof bestemd is voor onder meer het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs of voor illegale hennepteelt.

Met deze verruiming van artikel 13b Opiumwet wordt de burgemeester beter in staat gesteld om de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en beheersen en de nadelige effecten van de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden tegen te gaan, aldus de memorie van toelichting.

De wet treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nina Rijsterborgh of een van de andere advocaten van team Bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.

September 2017