Skip to main content

Op 21 juni jongstleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) met algemene stemmen aanvaard. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, krijgt de (bij de meeste rechtbanken) reeds bestaande praktijk van de “pre-pack” en “stille bewindvoering” een wettelijke grondslag.

De rechtbank Limburg past de pre-pack overigens niet toe, zolang hiervoor nog geen wettelijke basis bestaat. De wetgever komt met het wetsvoorstel aan die behoefte tegemoet. Na inwerkingtreding van de WCO I zal de pre-pack (ook) zijn intrede doen in Limburg.

WCO I maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma “herijking faillissementsrecht”. Het herijkingsprogramma omvat drie pijlers: de fraudepijler, de reorganisatiepijler en de moderniseringspijler. WCO I behoort tot de reorganisatiepijler. De reorganisatiepijler omvat maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van onnodige faillissementen van bedrijven, het versterken van de mogelijkheden voor voortzetting van (rendabele) bedrijfsactiviteiten en het faciliteren van een goede afwikkeling van faillissementen.

De WCO I geeft een wettelijke basis aan de in de praktijk ontstane werkwijze waarbij in bepaalde gevallen voorafgaand aan een verwacht faillissement een “beoogd curator” wordt aangewezen. Doel van de aanwijzing van een beoogd curator is om de schade die een faillissement kan veroorzaken (de zogenoemde “desintegratieschade”) zoveel mogelijk te beperken doordat hij zich al kan inwerken voordat de hectiek van een faillissement losbarst en om de kansen voor een eventuele doorstart van bepaalde bedrijfsonderdelen te verbeteren.

Hoe werkt de pre-pack?
Als een bedrijf in ernstige financiële moeilijkheden verkeert, kan het de rechtbank vragen wie curator wordt voor het geval het bedrijf inderdaad in staat van faillissement wordt verklaard. De rechtbank wijst dan een beoogd curator aan die, vooruitlopend op het eventuele faillissement, al aan de slag kan. Deze aanwijzing wordt niet publiekelijk bekend gemaakt, zodat de beoogd curator zich in relatieve rust kan verdiepen in de onderneming, de mogelijkheden op een doorstart kan onderzoeken en een eventuele verkooptransactie zoveel mogelijk kan voorbereiden. Zodra de onderneming daadwerkelijk failleert, kan de reeds voorbereide doorstart (pre-pack) direct na het faillissement worden geformaliseerd.

Omdat de doorstart direct na faillissement plaatsvindt, blijft de (imago)schade als gevolg van het faillissement beperkt en kan doorgaans een hogere verkoopopbrengst voor de onderneming worden gerealiseerd. Dit is voor de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde vennootschap beter. Bovendien blijft er veelal meer werkgelegenheid behouden.

Werknemers worden betrokken bij voorbereiding van het faillissement
In het kader van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn er vier amendementen ingediend. Drie hiervan zijn aangenomen. Het gaat daarbij om amendementen die zien op respectievelijk de betrokkenheid van aandeelhouders, de betrokkenheid van werknemers en de evaluatie van de regeling.

Het amendement van de leden Recourt en Tanamal regelt dat werknemers betrokken (moeten) worden bij de voorbereiding van het faillissement. Het amendement dient als extra waarborg om misbruik te voorkomen. Het komt er in het kort op neer dat de beoogd curator de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van een onderneming bij de stille voorbereidingsfase moet betrekken, tenzij de belangen van die onderneming zich hiertegen verzetten. Uiteraard geldt voor de personeelsvertegenwoordiger(s) de verplichting tot geheimhouding. Daarnaast regelt het amendement dat de werknemer bij faillissement een plek aan tafel krijgt. Mocht in de faillissementsfase namelijk een commissie van schuldeisers worden ingesteld, dan benoemt de rechtbank in ieder geval een vertegenwoordiger van de werknemers van de gefailleerde onderneming als lid van de commissie van schuldeisers. De vertegenwoordiger kan uit dien hoofde de beoogd curator adviseren over de verkoop van bedrijfsonderdelen ten behoeve van een doorstart en kan daartoe alle relevante (financiële) informatie raadplegen en de curator op elk moment vragen nadere inlichtingen te verschaffen.

Het wetsvoorstel is ter verdere behandeling doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Verwacht wordt dat de WCO I in 2017 in werking zal treden.

In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van alle relevante wetsontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht. Heeft u vragen over dit wetsvoorstel en de gevolgen daarvan, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Michiel Peeters. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team insolventie & herstructurering.

Publicatie uit nieuwsbrief insolventie & herstructurering juli 2016. Klik hier voor de nieuwsbrief.