Skip to main content

Om grensoverschrijdende activiteiten van ondernemingen te vereenvoudigen worden EU-lidstaten volgens een richtlijn voorstel verzocht in hun nationale recht een rechtspersoon op te nemen die in alle lidstaten dezelfde regels volgt en een EU-brede afkorting krijgt: SUP (Societas Unius Personae). De SUP is een eenpersoonsvennootschap van het BV-type. Het is de bedoeling dat de SUP eenvoudig elektronisch kan worden opgericht met één aandeel, standaard statuten en een minimumkapitaal van EUR 1,-. Oprichting kan dan zonder tussenkomst van een notaris.

In eerste instantie waren er meer uniforme regels voorgesteld, maar deze zijn in een latere compromistekst vervallen omdat deze regels niet toelaatbaar bleken voor de lidstaten. Als gevolg van het compromis wordt de verdere inhoudelijke vormgeving van de nationale regeling van de SUP voornamelijk aan de lidstaten overgelaten. Hierdoor is het Europese gezicht van de SUP vervaagd en resteert alleen de naam en wijze van oprichting als uniform voorschrift. In het Nederlandse BV-recht is het ook al mogelijk om een vennootschap met EUR 1,- kapitaal op te richten. Met name voor MKB-bedrijven die veel internationaal werken, zoals in de grensstreek al snel het geval is, verwacht ik dat de SUP nog wel eens een heel bruikbare rechtsvorm worden. Het is nog niet bekend of, en zo ja wanneer, de SUP daadwerkelijk wordt ingevoerd.