Skip to main content

Om succesvol het faillissement van een schuldenaar aan te vragen, moet (summierlijk) worden aangetoond dat de schuldenaar is opgehouden met betalen. Hierbij toetst de Rechtbank aan het pluraliteitsvereiste. Dit betekent dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser onbetaald moet laten en minimaal één van de schulden opeisbaar is. De uitleg van het pluraliteitsvereiste houdt de gemoederen al lang bezig, zie ook onze eerdere bijdrage over dit onderwerp.

Meer dan één schuldeiser
De Hoge Raad hanteert sinds lange tijd de regel dat een persoon slechts failliet kan worden verklaard, indien hij ten minste twee schuldeisers heeft. In het standaardarrest ABN Amro/Berzona (ECLI:NL:HR:2014:1681) licht de Hoge Raad de gedachtegang achter deze regel toe. Het faillissement heeft tot doel het vermogen van de schuldenaar onder zijn gezamenlijke schuldeisers te verdelen. Met dat doel strookt niet dat er slechts één schuldeiser is. In dat geval zal de individuele schuldeiser de individueel aan hem toekomende beslagmogelijkheden moeten aanwenden. De door de Hoge Raad uitgezette lijn wordt ook in latere arresten gevolgd (ECLI:HR:2017:488).

In ABN Amro/Berzona is tevens bepaald dat voor een steunvordering niet is vereist dat deze opeisbaar is. Ook hoeft de omvang en hoogte van de steunvordering niet vast te staan. Het enkele bestaan van één of meerdere steunvorderingen op het tijdstip van het uitspreken van het faillissement, is voldoende.

De Hoge Raad heeft zich recentelijk wederom uitgesproken over het vereiste dat er meer dan één schuldeiser onbetaald moet zijn gebleven (ECLI:HR:2018:774). De uitkomst in deze zaak wordt hieronder besproken.

De casus
De schuldenaar is in eerste aanleg door de rechtbank in staat van faillissement verklaard. Hiertegen heeft de schuldenaar hoger beroep ingesteld. De schuldenaar stelt in hoger beroep dat hij met al zijn schuldeisers, op de aanvrager van het faillissement na, een betalingsregeling is overeen gekomen. De schuldenaar heeft aan zijn schuldeisers toegezegd dat hun steunvorderingen volledig zullen worden betaald, indien het uitgesproken faillissement wordt vernietigd. De schuldenaar heeft ook toegezegd de ontstane kosten voor de behandeling van het faillissement te zullen voldoen.

In hoger beroep oordeelt het Hof vervolgens dat voldoende is gebleken dat de in eerste aanleg bestaande steunvorderingen volledig zullen worden voldaan. Voorts is niet gebleken van overige steunvorderingen. Het Hof oordeelt dat het faillissement onder die omstandigheden niet kan worden uitgesproken, omdat niet is voldaan aan het pluraliteitsvereiste.

Overwegingen Hoge Raad
De aanvrager van het faillissement heeft niet ingestemd met de betalingsregeling. De aanvrager stelt zich bij de Hoge Raad vervolgens op het standpunt dat ten tijde van de behandeling van het faillissementsverzoek de steunvorderingen formeel nog bestonden. De vorderingen zouden immers pas worden betaald na de vernietiging van het uitgesproken faillissement. De aanvrager stelt dat voor een steunvordering niet relevant is of vooruitzicht op betaling bestaat. Zolang niet is betaald, bestaat de steunvordering nog.

De Hoge Raad volgt de stellig van de aanvrager. Bestaat de steunvordering op het moment dat op de faillissementsaanvraag wordt beslist en is er sprake van meer dan één schuldeiser, dan is voldaan aan het pluraliteitsvereiste. De Hoge Raad past de eerder geformuleerde regel wederom strikt toe.

Door de Hoge Raad wordt overigens wel opgemerkt dat ook als op zichzelf aan het pluraliteitsvereiste is voldaan nog steeds moet worden onderzocht of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Het hof zal na verwijzing alsnog moeten onderzoeken of aan dit vereiste is voldaan.

Conclusie
Een vooruitzicht op betaling doet niets af aan het bestaan van een vordering. Zolang de vordering bestaat wordt deze meegenomen in de beoordeling van de faillissementsaanvraag en kan dit gelden als een steunvordering voor het aantonen van de pluraliteit van schuldeisers.

Loopt u tegen het probleem van een slecht betalende debiteur(en) aan en wilt u een oordeel over de mogelijkheid het faillissement aan te vragen of een oordeel over de bestaande steunvordering(en) op deze debiteur? Neem dan gerust contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn om uw vordering te incasseren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Merel Lentjes. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.

Juli 2018