Skip to main content

Per 1 januari 2017 zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gewijzigd. De meeste wijzigingen hangen samen met de ‘Vierde tranche’ wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, maar er zijn ook andere wijzigingen. Het wijzigingsbesluit is 11 november 2016 gepubliceerd. De wijzigingsregeling is op 2 december 2016 gepubliceerd. De reparaties en wijzigingen over normen en over gasturbines en – motoren traden op 1 januari 2017 in werking. De wijzigingen over oplosmiddelen treden op 1 juni 2017 in werking en de wijzigingen over kleiduivenschieten treden naar verwachting op 1 oktober 2017 in werking, met een ander inwerkingtredingsbesluit.

Toelichting

Algemeen
Het Activiteitenbesluit bevat milieuregels, vooral voor bedrijven. Alle bedrijven in Nederland vallen voor zover het inrichtingen betreft onder het Activiteitenbesluit. Veel van de voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn verder uitgewerkt in de Activiteitenregeling.

Wijzigingen Activiteitenbesluit
Het gaat onder meer om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van wijzigingen. Naast het Activiteitenbesluit wijzigden het Besluit omgevingsrecht (bijvoorbeeld rond vergunningplicht, onder andere ziekenhuizen), het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit emissiearme huisvesting en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Het Besluit kleiduivenschieten wordt nog ingetrokken.

Verder wordt het opstellen van maatwerk mogelijk voor bestaande gasturbines en –motoren in paragraaf 3.2.1. over middelgrote stookinstallaties. Het gaat om tijdelijk maatwerk – alleen bedoeld voor een korte periode in situaties dat niet op tijd aan de emissie-eis kan worden voldaan – voor de NOx-emissiegrenswaarde voor gasturbines en voor de CxHy-emissiegrenswaarde voor gasmotoren. Daarnaast schrapt de wijziging in de paragraaf over Oplosmiddeleninstallaties de vervallen aanduidingen van R(isk)- en S(afety)-zinnen. Dit heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de eisen in het Activiteitenbesluit.

Wijzigingen Activiteitenregeling
De Activiteitenregeling verwijst naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen, zoals de PGS-9 voor het vullen van gasflessen en de PGS 23 voor het opslaan van een aantal gassen in opslagtanks. Verder zijn verschillende reparaties opgenomen, zoals redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten. Deze hangen veelal samen met de ‘Vierde tranche’ wijziging van de Activiteitenregeling. Een deel van deze wijzigingen hangt samen met wijzigingen van het Activiteitenbesluit. Niet alleen de Activiteitenregeling is gewijzigd maar ook de Ministeriële regeling. De Regeling kleiduivenschieten milieubeheer wordt nog ingetrokken.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet
Het is niet de bedoeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling nog grootschalig te wijzigen of aan te vullen. Grote toekomstige wijzigingen verwerkt het ministerie in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Janske Schrijnemaekers of een van de andere advocaten van team bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.

20 januari 2017