Skip to main content

Recent is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. De bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) inzake de beloningen van bestuurders zijn daarmee verder uitgebreid.

Wat is de aanleiding voor de wetswijziging?
In de praktijk bestaan terugkerende discussies over de hoge beloningen aan (top)bestuurders. Indien binnen een onderneming sprake is van onevenredige beloningen, kan dit leiden tot frictie in de arbeidsrelatie tussen de werknemers en de bestuurders. De wetswijziging beoogt daarin verandering te brengen, door de verhoudingen tussen de beloningen van de bestuurders en die van de “gewone” werknemer inzichtelijker en bespreekbaarder te maken.

Hoe was het eerst?
De WOR bevat voor bepaalde ondernemingen de verplichting aan de OR informatie te verstrekken over arbeidsvoorwaardelijke regelingen van werknemers en de beloningsafspraken van het bestuur. In de praktijk wordt weliswaar vaak aan deze informatieplicht voldaan, maar daar blijft het dan ook bij. Tijdens de periodieke overlegvergadering maakt het beloningsvraagstuk veelal geen deel (meer) uit van het gesprek. De reden daarvoor is met name dat de OR het onderwerp tijdens de vergadering zelf moet aankaarten. In de praktijk gebeurt dit vaak niet.

Hoe wordt het nu?
De informatieplicht is volgens de wetgever te vrijblijvend. De wetgever acht het van belang het beloningsvraagstuk daadwerkelijk onderwerp te maken van gesprek. Om die reden is de overlegverplichting in artikel 23 WOR voor bepaalde ondernemers uitgebreid.

Deze wijziging geldt in beginsel voor ‘grote’ ondernemingen waarin doorgaans meer dan 100 personen werkzaam zijn. Artikel 23 WOR wordt als volgt uitgebreid:

“In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen.”

Kortom, de ‘grote’ ondernemingen worden dus verplicht om ten minste één keer per jaar tijdens de overlegvergadering met de OR te spreken over zowel de hoogte en inhoud van de beloningen, als over de ontwikkeling van de bonusverhoudingen binnen de organisatie. Het gaat dan niet om een vergelijking tussen werknemers op individueel niveau, maar om een vergelijking tussen de verschillende groepen werknemers.

Voor wat betreft de naleving van deze verplichting, merkt de wetgever nog op dat dit een aangelegenheid blijft van de partijen zelf. Indien de verplichting tot overleg over de beloningen niet op juiste wijze wordt nageleefd, dan staat voor belanghebbenden de gebruikelijke weg van artikel 36 WOR naar de kantonrechter open.

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het arbeidsrecht? Volg onze LinkedIn pagina!
Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Wet- en regelgeving zijn constant aan wijziging onderhevig. Voor u als ondernemer de belangrijke taak om hier strategisch mee om te gaan. Op onze LinkedIn pagina informeren wij u frequent over arbeidsrechtelijke zaken, waaronder onder meer de uitspraak van de week. Zo bent u altijd op de hoogte.

April 2019