Skip to main content

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (“de Wnra”) in werking. Deze wet gaat er voor zorgen dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt met die van werknemers in het bedrijfsleven. Voor meer dan een half miljoen personen gaat gelden: van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht. In een serie van blogs verkent het team Arbeidsrecht van Boels Zanders de hoofdlijnen en knelpunten van deze ingrijpende wetgevingsoperatie. In het vierde deel komt de vraag aan de orde of gemeenteambtenaren dankzij de Wnra naast de bovenwettelijke werkloosheidsvoorzieningen ook recht krijgen op transitievergoeding.

Cumulatie rechten gemeenteambtenaren?

Per 1 januari 2020 vervallen de CAR-UWO en de daarop gebaseerde gemeentelijke rechtspositieregelingen. In de plaats daarvan komt de cao Gemeenten. De materiële rechten en plichten uit de CAR-UWO gaan– enkele uitzonderingen daargelaten – één-op-één over naar de cao Gemeenten. Eén van de materiële rechten uit de CAR-UWO is de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Hier vormt zich echter een (mogelijk) probleem. Op een genormaliseerde arbeidsrelatie is namelijk vanaf 1 januari 2020 tevens het BW van toepassing. Dit betekent dat op grond van artikel 7:673 BW ook recht op transitievergoeding ontstaat.

De opeenstapeling van ontslagvergoedingen (dus zowel een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering als transitievergoeding) leidt tot ongelijkheid ten opzichte van de ‘gewone’ werknemer. Deze heeft namelijk enkel recht op de transitievergoeding, terwijl de gemeenteambtenaar aanspraak lijkt te kunnen maken op allebei. De gemeenteambtenaar valt vanaf 2020 dus als het ware onder twee regimes. Kan hij daardoor van twee walletjes eten?

Principeakkoord cao Gemeenten

Op 28 juni 2019 hebben de cao-partijen een principeakkoord gesloten. Het principeakkoord spreekt de intentie uit dat cao-afspraken die reeds bestonden met betrekking tot werkloosheid niet gaan cumuleren met nieuwe wettelijke rechten die inherent zijn aan een arbeidsovereenkomst. Om dit te realiseren, zijn een aantal beperkingen aangebracht in de rechten van de gemeenteambtenaren na 1 januari 2020 die zouden ontstaan op grond van de Wnra.

Medewerkers die ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen behouden het recht op het van-werk-naar-werk traject en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Zij hebben in dat geval evenwel geen recht op een transitievergoeding en zullen deze dan ook niet ontvangen. De cao-partijen gebruiken hiermee de door de wet geboden mogelijkheid om af te wijken van de verplichting transitievergoeding te moeten bepalen bij beëindiging van het dienstverband door de werkgever.

Voor medewerkers die wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid worden ontslagen, dus vanwege meer in de persoon van de medewerker gelegen redenen, komt de re-integratiefase uit de CAR-UWO te vervallen. Deze verlengde opzegtermijn van de werkgever bedraagt soms wel 12 maanden. Wel wordt in geval van ontslag in deze situatie het recht op bovenwettelijke uitkeringen behouden en ontstaat er vanaf 1 januari 2020 recht op transitievergoeding.

Conclusie

Door de nieuwe cao Gemeenten zullen gemeenteambtenaren dus beperkter bevoordeeld worden ten opzichte van de ‘gewone’ werknemer dan strikt op grond van de Wnra zou hebben gegolden. In geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bestaat geen recht op transitievergoeding. Dit recht is er wel bij ontslag vanwege meer in de persoon gelegen redenen, maar in deze situatie is de verlengde opzegtermijn van de (gemeente)werkgever versoberd. Volledige cumulatie van rechten zou ook haaks staan op het doel van de Wnra namelijk, zoals de naam al zegt, het normaliseren van de rechtspositie ambtenaren.

Meer informatie over de Wnra?

Wilt u meer informatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de dienstverlening van Boels Zanders? Neem dan een kijkje op onze Wnra pagina  of neem contact op met Jean-Luc Coenegracht van ons team Arbeidsrecht.

Augustus 2019