De Wnra

van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 in werking. Wij zijn u graag van dienst bij het doorlopen van iedere fase van de transitie naar het civiele arbeidsrecht.

Lees meer

Wat is de Wnra?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wnra, gaat er voor zorgen dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijk getrokken gaat worden met die van werknemers in de private sector. Van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht. De Wnra gaat gevolgen hebben voor een zeer grote groep: meer dan een half miljoen personen gaan onder deze nieuwe wet vallen. De Wnra treedt hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 in werking.

De Wnra vormt het voorlopige sluitstuk van het proces van ‘normalisering’ van de rechtspositie van ambtenaren dat al sinds de jaren ’80 gaande is. Onder meer gelden inmiddels op terreinen als sociale zekerheid, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg en medezeggenschap dezelfde wetten en regels voor overheid en bedrijfsleven. Door de Wnra krijgen ambtenaren ook te maken met het arbeids- en ontslagrecht uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet CAO en de Wet AVV.

Voor wie gaat de Wnra gelden?

Door de Wnra worden de aanstellingen van de meeste ambtenaren met ingang van 1 januari 2020 automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst naar civiel recht. Dit geldt onder meer voor ambtenaren die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen. Zij behouden wel een afgeslankte vorm van het ambtenaren status. Er blijven voor hen nog een aantal specifieke regels gelden met betrekking tot integriteit, nevenwerkzaamheden en het aannemen van giften. Ook blijft verplichte aflegging van de eed of belofte in stand.

Dit geldt niet voor het personeel van openbare onderwijsinstellingen: op hen wordt alleen het civiele arbeidsrecht van toepassing. Hiermee komt er een einde aan de verschillende rechtsposities van het personeel in het openbaar en bijzonder onderwijs. Ambtenaren bij de politie, defensie en rechterlijke macht zijn geheel van de Wnra uitgezonderd en blijven dus geheel ambtenaar.

De gevolgen van de Wnra

De verschillen tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht zijn groot. De rechtsgebieden zijn fundamenteel verschillend, zowel inhoudelijk als procedureel. Het arbeidsrecht vereist een andere denkwijze en bovenal een praktische en pragmatische aanpak.Een belangrijk verschil is dat het private ontslagstelsel gaat gelden, waaronder de preventieve ontslagtoets. Dit houdt in dat het UWV of de kantonrechter vooraf toestemming moet geven voor ontslag. Hiernaast wordt het bestuursprocesrecht (bezwaar en beroep) ingewisseld voor civiele rechtsbescherming. Door de Wnra wordt het mogelijk ontslag aan te vechten bij de kantonrechter, met hoger beroep mogelijkheden bij het gerechtshof en de Hoge Raad.

Dat het civiele arbeidsrecht van toepassing wordt op overheden heeft gevolgen voor alle lokale regelingen van overheden. Deze moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de actuele arbeidsrechtelijke wetgeving en in de rechtspraak gestelde normen. Denk bijvoorbeeld aan regelingen met betrekking tot verzuim, ongewenst gedrag of integriteit en aan alcohol-, drugs- en medicijnbeleid.

Boels Zanders en de Wnra

Team Arbeidsrecht beschikt over specialisten die ruime kennis en expertise hebben van het arbeidsrecht en ook het ambtenarenrecht. Deze specialisten adviseren verschillende overheidsinstanties, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Als onderdeel van team Onderwijs begeleiden zij tevens onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en universitair onderwijs. Onze specialisten helpen u onder meer bij vraagstukken over:

Implementatieplannen

Onze specialisten ondersteunen u met het samenstellen van een implementatieplan

Cursussen

Wij bieden cursussen aan leidinggevenden en personeelsmedewerkers in het civiele arbeidsrecht
Lees meer ›

Voorlichtingen

Boels Zanders helpt u om uw personeel voor te lichten over de veranderingen omtrent de Wnra

Medezeggenschapsstructuur

Wij zijn er om u te ondersteunen met de inrichting van een nieuwe medezeggenschapsstructuur

Modelovereenkomsten

Onze specialisten leveren u een model aan voor een arbeidsovereenkomst

Controle

Wij helpen met het controleren van lokale of interne regelingen en het opstellen van een personeelshandboek

Cursusaanbod WNRA

Wnra cursus 1: Het transitieproces

In de cursus over het transitieproces staan de veranderingen voor uw organisatie centraal. Hoe zorgt u ervoor dat u na 1 januari 2020 helemaal Wnra-proof bent?

Wnra cursus 2: Het arbeidsrecht voor ambtenaren

Wat betekent het nieuwe arbeidsrecht nu concreet voor ambtenaren? Kunnen zij na 1 januari 2020 makkelijker worden ontslagen en wat komt in de plaats van bezwaar en beroep? Dit soort vragen staan centraal in onze cursus.

Wnra cursus 3: Verdiepingscursus arbeidsrecht

Deze ‘Verdiepingscursus arbeidsrecht’ betreft een maatwerk- cursus waarbij wij in overleg met u inzoomen op een of meerdere arbeidsrechtelijke deelonderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan ontslagrecht, cao-recht of medezeggenschapsrecht.

Meer informatie over de Wnra?

Wilt u meer informatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de dienstverlening van Boels Zanders? Neemt u dan contact op met Jean-Luc Coenegracht.

Neem contact op