Skip to main content

Sinds 1 juli geldt dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die zijn verplichtingen tijdens ziekte niet nakomt dan wel vanwege ziekte regelmatig zijn arbeid niet kan verrichten alleen bereikt kan worden door het indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. De kantonrechter moet in beginsel het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijzen als er geen deskundigenoordeel van UWV wordt overgelegd. Uit een recent gepubliceerde beleidsregel van UWV blijkt dat Minister Asscher het ongewenst vindt dat deze wijziging van het ontslagrecht tot extra lasten leidt voor werkgevers. Om deze reden heeft UWV haar beleid aangepast en worden werkgevers geen kosten in rekening gebracht voor een deskundigenoordeel indien dat oordeel noodzakelijk is voor het voeren van een ontbindingsprocedure. Geef bij het aanvragen van een deskundigenoordeel dan ook aan dat deze nodig is voor een procedure. Dat scheelt een werkgever EUR 400,-.