Skip to main content

Tijdens ziekte geldt een opzegverbod van 2 jaar. Na 2 jaar kan een werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Wel zal daarbij aangetoond dienen te worden, dat er binnen 26 weken geen sprake is van herstel. Bij herstel binnen 26 weken weigert UWV de ontslagvergunning.

Als na de 2 jaar arbeidsongeschiktheid sprake is van nog een ander opzegverbod, bijvoorbeeld lidmaatschap van de OR, dan zal UWV de ontslagvergunning weigeren.

Het is niet mogelijk om in plaats van de route naar UWV, een procedure bij de kantonrechter te starten. Wat kan een werkgever wel?

Een werkgever kan een werknemer vragen schriftelijk in te stemmen met een opzegging of een vaststellingsovereenkomst met de werknemer sluiten.

Echter niet alle werknemers willen – om wat voor reden dan ook – meewerken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg. In dat geval zit er niets anders op dan een ontslagvergunning aan te vragen bij UWV en vervolgens na weigering de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.