Op deze pagina vindt u een overzicht van alle WWZ-Tips.

Indien uw onderneming deel uitmaakt van een groep ondernemingen (concern) en u bent genoodzaakt een reorganisatie door te voeren adviseren wij u met het volgende rekening te houden. De noodzaak voor het vervallen van arbeidsplaatsen worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die van toepassing zijn in uw eigen onderneming, waar de arbeidsplaatsen vervallen. Voordat u echter een ontslagvergunningsaanvraag kunt indienen dient u een herplaatsingsonderzoek te doen. Niet alleen binnen uw eigen onderneming, maar ook in andere tot het concern behorende onderdelen. Hier wordt expliciet naar gevraagd in de ontslagaanvraag formulieren van de UWV.
U zult een eventueel passende functie eerst dienen aan te bieden aan de werknemer van wie de arbeidsplaats vervalt. Pas als u dit hebt gedaan en uw werknemer accepteert dit aanbod niet, wordt uw ontslagaanvraag in behandeling genomen. Laat u dit na dan riskeert u een weigering van de aangevraagde ontslagvergunning door de UWV.

Klik hier om direct naar onze WWZ Kennispagina te gaan.

Vragen? Mail wwz@boelszanders.nl.

Met uw werknemer bent u in onderhandeling over beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bent u als goed werkgever verplicht uw werknemer te informeren over een mogelijke aanspraak op een transitievergoeding?

Volgens de kantonrechter Utrecht niet. Op 11 december 2015 deed de kantonrechter de volgende uitspraak. In de WWZ staan verschillende mededelingsplichten voor u als werkgever. Nergens staat in de wet een mededelingsplicht voor de werkgever om bij onderhandelingen over het einde van een arbeidsovereenkomst de werknemer te wijzen op zijn mogelijke aanspraak op een transitievergoeding. Tegen die achtergrond valt niet makkelijk aan te nemen dat u niet als goed werkgever zou handelen, indien u uw werknemer niet over de transitievergoeding informeert. Na sluiting van de beëindigingsovereenkomst heeft de werknemer ook nog recht op veertien dagen bedenktijd. Dat is voldoende tijd om informatie in te winnen over de rechten en plichten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de bijkomende financiële voorwaarden.

Klik hier om direct naar onze WWZ Kennispagina te gaan.

Vragen? Mail wwz@boelszanders.nl.

Sinds de regels rond het ontslagrecht zijn gewijzigd, leert de ervaring dat het minder eenvoudig is om een arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer te beëindigen.

Het probleem blijkt vaak dat men in veel arbeidsverhoudingen moeilijk tegen elkaar zegt, laat staan zonder opsmuk opschrijft, hoe men over elkaars functioneren denkt. Bovendien is het risico aanzienlijk dat een werknemer vlucht in de ziektewet als dingen wel zonder opsmuk worden genoteerd.

Aan het begin van het jaar wordt vaak het functioneren van het afgelopen jaar geëvalueerd. Wat ging goed en wat kan beter. Wij adviseren u in voorkomende gevallen goed de tekortkomingen en ontwikkelpunten vast te leggen en vooral ook te beschrijven wat u van uw werknemer verwacht, zeker als er geen actuele schriftelijke functieomschrijving is. Tenslotte is ook van belang een duidelijk en reëel tijdspad vast te leggen, waarbinnen u graag de gewenste verbetering ziet. U loopt dan in een eventuele inhoudelijke procedure minder risico op een afwijzing van uw ontbindingsverzoek.

Klik hier om direct naar onze WWZ Kennispagina te gaan.

Vragen? Mail wwz@boelszanders.nl.