Loondoorbetalingsverplichting
Gedurende arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft een werkgever minimaal twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Aan de werkgever kan door het UWV een verlenging van de loondoorbetalingsplicht worden opgelegd met een maximum van één jaar indien niet aan de re-integratieverplichtingen.is voldaan  In de arbeidsovereenkomst of bij cao kunnen bovenwettelijke afspraken over de hoogte van doorbetaling van het loon zijn gemaakt. Een werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen.

Re-integratie
Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Als een werknemer langer dan zes weken ziek is, dient de bedrijfsarts een probleemanalyse op te stellen. Een werkgever dient samen met de werknemer (uiterlijk in de achtste week van ziekte) een plan van aanpak op te stellen voor de re-integratie. Aan de hand daarvan wordt gewerkt aan een terugkeer op de werkvloer.

Eerste spoor
Met eerste spoor wordt bedoeld  het re-integreren van de werknemer bij de eigen werkgever. Dit kan zijn werkhervatting in de eigen dan wel een andere passende functie binnen de organisatie.

Tweede spoor
Indien het niet mogelijk is om een werknemer binnen de organisatie van de werkgever te re-integreren, dient een werkgever zich in te spannen om een werknemer bij een ander bedrijf te laten re-integreren.

Loonsanctie
Een loonsanctie is een strafmaatregel die UWV een werkgever kan opleggen, wanneer zij van mening is dat werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. Het zal dan in de meeste gevallen gaan om de inhoud van de re-integratie. Indien een werkgever onvoldoende maatregelen jegens een werknemer – inzake het niet opvolgen van re-integratievoorschriften – heeft getroffen, kan dat eveneens tot een loonsanctie leiden.

Eigenrisicodragerschap
Het is voor een werkgever mogelijk om voor een WGA-uitkering en Ziektewet-uitkering eigenrisicodrager te worden. De werkgever hoeft dan minder premie te betalen. Daar staat tegenover dat een werkgever eventuele toekomstige uitkeringen zelf zal moeten betalen. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn daarnaast verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Andere werkgevers kunnen geen eigenrisicodrager worden voor de WW.