Ziektewetgerechtigden (vangnet)
Zieken die geen aanspraak kunnen maken op loon tijdens ziekte als bedoeld in artikel 7:629 BW worden ook wel ‘vangnetters’ genoemd. Zij vallen – onder voorwaarden – terug op het vangnet van de Ziektewet.

De grootste categorie bestaat uit vangnetters zonder werkgever. Denk daarbij aan de werknemer die ziek wordt binnen vier weken na einde arbeidsovereenkomst (ook wel ‘nawerking’ genoemd) en de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld van rechtswege) eindigt tijdens de wachttijd.

No-riskpolis
De zogenaamde no-riskpolis is van toepassing op werknemers met een ziekteverleden of een arbeidshandicap en kan ertoe leiden dat UWV de loondoorbetalingsverplichting bij een eventuele ziekmelding overneemt. De no-riskpolis geldt automatisch en hoeft dus niet te worden aangevraagd.

Verplichtingen werkgever
De werkgever heeft de verplichting de arbeidsongeschiktheid tijdig te melden bij UWV, op straffe van een boete. Indien de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte eindigt, dan moet de melding uiterlijk op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst worden gedaan. Indien de ziekte op dat moment langer dan zes weken heeft geduurd moet ook een (verkort) re-integratieverslag worden opgesteld.

Verplichtingen werknemer
De belangrijkste verplichting van de zieke werknemer is om geen benadelingshandeling te plegen, waaronder bijvoorbeeld is te verstaan het instemmen met een beëindigingsovereenkomst. Het plegen van een benadelingshandeling kan leiden tot een verval van aanspraak op de Ziektewet-uitkering.

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Neemt u dan contact op met Anouk Cordang of Erna Ulen.