Skip to main content

Leerwegondersteunend onderwijs (“LWOO”) is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Het samenwerkingsverband passend onderwijs mag een aanvraag voor LWOO niet afwijzen louter omdat volgens zijn beleid de aanwijzing LWOO alleen mag worden gebaseerd op door de basisschool afgenomen toetsen en onderzoek.

Beleidsvrijheid samenwerkingsverband

Sinds 1 januari 2016 is LWOO geïntegreerd in het systeem van passend onderwijs. Het bevoegd gezag van de vmbo-school dient voor LWOO een aanvraag in bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs (“Samenwerkingsverband”). De wet geeft het Samenwerkingsverband de ruimte om zijn eigen LWOO procedure efficiënt en in samenhang met andere vormen van ondersteuning vorm te geven. Het is daarom toegestaan om het beleid zo vorm te geven dat de (speciale) basisschool van een leerling de didactische situatie en de mogelijke behoefte aan LWOO in kaart brengt en vastlegt in het onderwijskundig rapport dat de vmbo-school ontvangt bij inschrijving van de leerling.

Zorgplicht school gaat voor

De vmbo-school heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het bieden van passend onderwijs. Het betekent dat zij een taak heeft om LWOO te verzorgen als de leerling anders niet in staat is een ononderbroken ontwikkelingsproces te volgen, oordeelt de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (“de Commissie”) op 15 maart 2018 . De vmbo-school in kwestie besloot de leerling opnieuw te testen, omdat de Citotoets in groep 8, die volgens beleid van het Samenwerkingsverband de didactische gegevens levert voor de behoefte aan LWOO, een opmerkelijk hogere score liet zien dan de resultaten in voorgaande schooljaren. Het Samenwerkingsverband wees de LWOO aanvraag af omdat deze in strijd met het beleid is gebaseerd op nieuw, door de aanvragende vmbo-school uitgevoerd onderzoek naar de didactische situatie van de leerling. Volgens de Commissie, daarentegen, is het beleid van het Samenwerkingsverband niet verenigbaar met de wettelijke taak van de vmbo-school om passend onderwijs te bieden en in dat kader een LWOO aanvraag te kunnen indienen.

Eigen verantwoordelijkheid school

Naar het oordeel van de Commissie moet de vmbo-school naar eigen inzicht invulling kunnen geven aan haar zorgplicht. Dat kan niet wanneer zij alleen mag afgaan op door de basisschool aangeleverde didactische gegevens. Het Samenwerkingsverband moet bij een LWOO aanvraag alle relevante informatie meewegen, zoals bij deze leerling de opmerkelijke discrepanties die de vmbo-school heeft aangevoerd tussen de leerprestaties in de laatste jaren op de basisschool en de Citotoets in groep 8. Ook is het eigen onderzoek van de vmbo-school in lijn met de leerprestaties van de leerling in de jaren vóór groep 8 en haar huidige ontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Het Samenwerkingsverband had de aangeleverde nieuwe gegevens daarom niet mogen passeren.

Vergelijkbare gevallen

Deze uitspraak van de Commissie heeft direct gevolgen voor nog 20 andere bezwaren die, wat de kern van het bezwaar betreft, vergelijkbare gevallen betreft. De Commissie heeft om praktische redenen besloten om, op alfabetische volgorde, daarvan één als eerste te behandelen en de andere bezwaarprocedures aan te houden. Aannemelijk is dat ook in die 20 andere gevallen het beleid van het Samenwerkingsverband om voor een aanwijzing LWOO louter af te gaan op didactische gegevens van de basisschool, zal moeten wijken voor de zorgplicht van de school.

Conclusie

Het Samenwerkingsverband heeft de ruimte om zijn eigen procedures efficiënt en in samenhang met andere vormen van ondersteuning vorm te geven. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit laat echter onverlet dat de vmbo-school een taak heeft om LWOO te verzorgen indien de leerling anders niet in staat is een ononderbroken ontwikkelingsproces te volgen. Het beleid van het Samenwerkingsverband mag (in de toepassing) niet zodanig star zijn dat de vmbo-school niet aan haar wettelijke zorgplicht kan voldoen.

Vragen?

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving omtrent passend onderwijs? Neem dan contact op met ons team Onderwijs .