Opdrachtovereenkomst
De opdrachtovereenkomst is de overeenkomst die tussen een opdrachtnemer (de zzp’er) en opdrachtgever wordt gesloten. De opdrachtgever is de partij voor wie de zzp’er werkzaamheden gaat verrichten. Anders dan bij de arbeidsovereenkomst bestaat bij de overeenkomst van opdracht géén gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer geniet daarnaast geen ontslagbescherming en ontvangt geen salaris maar een vergoeding per uur of per verleende dienst na indiening van een factuur. Aangezien er geen salaris wordt betaald, is opdrachtgever ook geen loonbelasting en sociale premies voor de opdrachtnemer verschuldigd. De opdrachtnemer is zélf verantwoordelijk voor de afdracht van belasting over zijn inkomsten.

Partijbedoeling versus feitelijke uitvoering
Bij de beoordeling of sprake is van een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst wordt niet alleen naar de benaming van de overeenkomst gekeken, maar ook naar de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door partijen.

Wet DBA (modelovereenkomsten)
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) heeft op 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring) vervangen. De Belastingdienst heeft op haar website modelovereenkomsten gepubliceerd.

Er bestaan al geruime tijd plannen om de wet DBA te vervangen. Dit moet zelfstandigen en werkgevers meer zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en tevens moet schijnzelfstandigheid daarmee worden voorkomen. Het streven is om vanaf 2021 nieuwe wet- en regelgeving in te voeren om de Wet DBA te vervangen. De handhaving van de Wet DBA was eerder al geruime tijd opgeschort en beperkt tot gevallen van kwaadwillendheid. Sinds 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen opleggen indien zij achteraf vaststelt dat sprake is van een dienstbetrekking en opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet of onvoldoende opvolgen.

De overheid is – als onderdeel van de aangekondigde wetswijzingen – recent een pilot gestart met een tool waarmee beoordeeld kan worden welke status een arbeidsrelatie heeft: de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. De uitkomsten van deze tool hebben vooralsnog geen juridische status.

Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst”
Volgens het regeerakkoord zullen ZZP’ers in de toekomst worden ingedeeld in drie groepen aan de hand van het gehanteerde uurloon: laag tarief, midden tarief en hoog tarief. De zelfstandigen die (voor langere duur) activiteiten verrichten voor een laag tarief, worden geacht in loondienst werkzaam te zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor het midden tarief zal een opdrachtgeversverklaring in het leven worden geroepen (vergelijkbaar met de vroegere VAR-verklaring), die door de opdrachtgever kan worden verkregen na het invullen van een online module. Tot slot zal voor de groep van het hoog tarief een zogenaamde opt-out regeling gelden voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen, indien dit hoge tarief gecombineerd is met een opdracht voor korte duur.